INWENTARYZACJE DENDROLOGICZNE

Wykonujemy kompleksowe inwentaryzacje dendrologiczne, projekty gospodarki drzewostanem, opinie i ekspertyzy.

Wskazujemy, które drzewa warto zachować i ochronić w procesie inwestycji, drzewa zagrażające bezpieczeństwu ludzi i mienia, drzewa kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

W zależności od rodzaju inwestycji częścią opracowania jest również wyliczenie kosztów opłat z tytułu usuwania drzew i krzewów oraz projekt nasadzeń zastępczych.

Opracowania wykonujemy w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej, zgodnie z aktualnymi normami prawnymi oraz najnowszą wiedzą.

Nasi Klienci otrzymują kompletną dokumentację, niezbędną w uzyskaniu decyzji administracyjnych, eliminującą lub optymalizującą koszty ewentualnej wycinki.

Inwentaryzacja zieleni Gdańsk Gdynia Sopot Słupsk, ekspertyza dendrologiczna, projekt gospodarki drzewostanem, wniosek o wycinkę drzew i krzewów, opłaty za wycinkę, projekt nasadzeń.

Inwentaryzacja dendrologiczna jest ważnym dokumentem na etapie planowania inwestycji i podstawowym narzędziem skutecznego zarządzania drzewostanem. Inwentaryzacja Lębork

Inwentaryzacja zieleni i inwentaryzacja dendrologiczna składa się z dwóch części: opisowej, która zawiera:– oznaczenie nazwy gatunkowej drzew i krzewów w języku polskim i łacińskim; opis drzew i krzewów w kontekście otoczenia – opis warunków siedliskowych, ewentualnych wad budowy, występowania potencjalnego ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa, zasiedlenia przez gatunki chronione; pomiary dendrometryczne, w przypadku drzew jest to obwód pnia/pni, wysokość egzemplarza oraz średnica korony, w przypadku krzewów – powierzchnia terenu oraz wysokość; ocena stanu sanitarnego drzew i krzewów

Część graficzna zawiera lokalizację drzew i krzewów na mapie wraz z oznaczeniem numerycznym, który odpowiada zestawieniu tabelarycznemu w części opisowej.

Inwentaryzacja dendrologiczna Koszalin, Słupsk, Ustka.